ŞARTNAME

AMAÇ
“İZMİR SMD ÖĞRENCİ BİTİRME PROJESİ ÖDÜLLERİ”, İzmir Serbest Mimarlar Derneği tarafından
2017 yılından bu yana İzmir kenti mimarlık okulları arasında en iyi bitirme projelerini seçmek,
yeni / genç mimarları teşvik etmek ve özendirici bir ortam oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir.
 

BİÇİM VE TÜRÜ
“İZMİR SMD ÖĞRENCİ BİTİRME PROJESİ ÖDÜLLERİ”, mimarlık alanında İzmir kenti mimarlık
okullarında eğitim görmüş lisans öğrencilerine açık ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş, mimarlık
öğrencileri bitirme projesi yarışmasıdır.

 

KATILIM ŞEKLİ
Ödül programına, mimarlık lisans eğitimini İzmir’deki mimarlık okullarında sürdürmüş
öğrenciler, güz ve bahar yarıyıllarına ait bitirme projeleri ile katılabilir. Yarışmanın dili Türkçe’dir. Yarışma başvuruları web sitesi üzerinden tek aşamalı ve online olarak, herhangi bir ön kayıt
yapılmaksızın alınmaktadır. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 

Projeler A1 formatında dikey kullanılmış 2 pafta halinde dijital olarak teslim edilir. Sergilenmeye
değer görülen ve ödül alan projeler İzmir SMD tarafından panolara basılarak ödül töreninde
sergilenir. Ödül alan projeler İzmir SMD'nin basılı ve/veya online tüm yayın ortamlarında yayımlanır. Programa katılan tüm projeler İzmir SMD'nin web sitesinde arşivlenir.
 

YARIŞMACILARDAN İSTENENLER
Yarışmaya gönderilecek başvurular 2022-2023öğretim yılı bitirme projelerine ait olmalıdır.

Başvuru Formu eksiksiz bir biçimde doldurulmalı, proje yürütücüsü tarafından onaylanmalıdır.
Mezuniyet Belgesi veya proje başarı notunun yazılı olduğu transkript
Proje Dikey kullanılmış 2 adet A1 pafta
(3507,9 x 4960,6 piksel boyutlarında / jpg veya pdf formatında)


Dijital paftaların dosya isimleri, örnekteki gibi 5 rakamdan oluşan bir rumuz ile katılım yılını ve
pafta sırasını gösterir sayıdan oluşmalıdır.

Örnek: RUMUZ _ YIL _ PAFTA SIRA NO ( 18579 _ 2022 _ 01 ve 18579 _ 2022 _ 02 )

 

Rumuz 5 rakamdan oluşmalı ve rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı, sıralı
olmamalıdır.

Paftalardaki tüm yazılar Türkçe olmalıdır.

Teslim edilen dijital paftaların üzerinde, proje sahiplerinin kimliğini belli eden (okul adı, isim,
soyisim, dersin kodu, vb.) herhangi bir işaret, yazı, sembol kullanılmayacak; paftalar üzerinde
rumuz kesinlikle yer almayacaktır.

Başvurular, üzerinde rumuzun yazılı olduğu sıkıştırılmış (*.zip / *.rar) bir klasör içinde wetransfer
ile izmirsmd@gmail.com adresine gönderilecektir.

 

TAKVİM
“MERHABA - İZMİR SMD ÖĞRENCİ BİTİRME PROJESİ ÖDÜLLERİ” her yıl düzenlenir. Yarışma
İzmir’deki mimarlık okullarında eğitim öğretimin sona ermesi ile birlikte ilan edilir. Duyuru, İzmir
SMD web sayfasından yapılır. Başvuru formuna İzmir SMD web sayfasından ve ilgili okulların
Mimarlık Bölüm Başkanlıkları’ndan erişilebilir.

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 24.07.2023 saat: 23.59
SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRMESİ: 04.08.2023- 05.08.2023

 

SEÇİCİ KURUL
Seçici Kurul, yedi asil ve iki yedek üyeden oluşur. TSMD, İstanbul SMD, İzmir SMD, Bursa SMD ve Akdeniz SMD Yönetim Kurulu Başkanları, Seçici Kurul’un doğal asil üyeleridir, bir asil üye ödüllendirme döneminde İzmir’deki üniversitelerde görev almamış akademisyenler arasından seçilir, bir asil üye de İzmir SMD üyeleri arasından seçilir. Yedek üyeler ve raportör ve/veya raportörler İzmir Serbest Mimarlar Derneği tarafından belirlenir.


Asil Üyeler:

Murat Cellat, Mimar (Bursa SMD)

Ali Olgu Ceylan, Y.Mimar (Akdeniz SMD)

Ali Hızıroğlu, Y. Mimar (İstanbul SMD)

Mete Keskin, Y. Mimar (İzmir SMD)

Feride Önal , Prof..Dr. (FBÜ)

Ali Osman Öztürk, Y. Mimar (TSMD)

Dürrin Ulema Mimar (İzmir SMD)

 

Yedek Üyeler:

Anıl Binay, Y.Mimar (İzmirSMD)

Öznur Çakır, Y.Mimar (İzmir SMD)
 

Raportörler:

Yağmur Kaya, Mimar

İlker Özdel, Y. Mimar (İzmir SMD)
 

(*) İsimler soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

 

ÖDÜLLER
3 Eşdeğer Ödül 3*20 000 TL

7 Sergileme Ödülü

*Ödül alan 10 kişiye 2 şer kişilik Seranit İnönü Fabrika ve Eskişehir Gezisi

 

TANITIM VE TİCARİ KULLANIM HAKLARI
Yarışmada ödül kazanan projeye ilişkin paftalar, ödül kazanan yarışmacının adı,
soyadı, okulu belirtilerek sergilenecektir.

Ödül kazansın veya kazanmasın yarışmaya katılan her yarışmacı, tasarımların sergilenmek
amacıyla, İzmir SMD tarafından sergi ve benzeri organizasyonlarda geçici ya da sürekli olarak
sergileme hakkına süresiz sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder. Yarışmacı bu nedenle İzmir
SMD’den telif veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etmeyeceğini kabul
ve taahhüt eder.

Yarışmaya katılan her projede yarışmacının kendisi tarafından tasarlanmış olması, özgün olması,
daha önce başka bir yerde üretilmemiş olması şartları aranmaktadır. Aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa İzmir SMD tarafından geri
alınır. Ayrıca yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve
üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait
olacaktır. Yarışmacı, yarışmaya gönderilen tasarımların orijinal ve özgün olduğunu ve
tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluklar ve tasarımlar ile ilgili
olarak 3. şahıslar tarafından “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Endüstriyel Tasarımların
Korunması Hakkındaki KHK” kapsamında yapılacak başvuruların ve tazminat taleplerinden
doğacak her türlü sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu yarışmaya
katılanlar, bu şartnamede belirlenen koşulları kabul etmiş sayılırlar.
 


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

İzmir Serbest Mimarlar Derneği  olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. madde ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’i kapsamında, kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceğini, hangi amaçlarla kimlere aktarılacağını, toplanma yöntemini ve hukuki sebebini, verilerinizin işlenmesi ile ilgili kullanabileceğiniz hakları bildirmekle yükümlüyüz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE TANIMLAR

Bu metinde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyeti,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

ifade eder.

İzmir Serbest Mimarlar Derneği ; veri sorumlusu sıfatıyla, gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri alarak kişisel verilerinizi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK‘nın 4. maddesinde yer alan;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ilkelerine uygun olarak işleyecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLA İŞLENİYOR?

Aşağıdaki kategoride yer alan kişisel verilerinizden;

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

BU KAPSAMDA ALINAN KİŞİSEL VERİ TİPLERİ

Kimlik Bilgisi

Kişisel veri sahibinin adı-soyadı, doğum tarihi

İletişim Bilgisi

Kişisel veri sahibinin telefon numarası, e-posta adresi

Yarışmaya Katılım Aşamasında Toplanan Veriler

Kişisel veri sahibinin yarışmaya konu tasarımı ve senaryosu, çerez kayıtları, IP kayıtları

 • Kimlik bilgilerinizden olan ad, soyadınızı; diğer yarışmaya katılanlardan ayırt edilmenizi ve bu kapsamda yarışma sürecinin daha hızlı ve güvenilir yürütülmesini sağlamak, kazanmanız halinde eseriniz ile birlikte yarışma internet sitesinde, sosyal medya mecralarında ilan edilmeniz, eseriniz altında adınız ve soyadınız yazılarak yarışmaya katılım safhasının yürütülmesi,

 • Kimlik bilgilerinizden olan doğum tarihinizi; yarışmaya katılım için yasal yaş sınırı üzerinde olduğunuzu doğrulamak,

 • İletişim bilgilerinizden olan telefon numaranız ve e-posta adresinizi; yarışma kapsamında ve yarışma ile ilgili konularda iletişim kurabilmek, dereceye girmeniz halinde sizi bilgilendirebilmek,

 • Yarışmaya katılım aşamasında toplanan verilerinizden olan tasarımınızı ve senaryonuzu; yarışma kapsamında ödüle hak kazanıp kazanmayacağınıza ilişkin gerekli değerlendirmeyi yapabilmek,

 • Yarışmaya katılım aşamasında toplanan verilerinizden olan internet sitemizi ziyaretiniz sırasında toplanan IP ve çerez verilerinizi; oylama süreciyle sınırlı olarak, yarışma kurallarına uygun şekilde bir kullanıcının bir kategoride yarıştığının denetimini yapabilmek, yarışmaya katılımların Türkiye ile sınırlı olması sebebiyle ülkenizin belirlenmesi,

amaçları ile işlemekteyiz.

Yarışmaya katılım sırasında gönderebileceğiniz eserleriniz içerisinde sizin belirli ya da belirlenebilir olmanızı sağlayan imzanız, adınız soyadınız bulunabilir. Eserlerinizi sunmanız ile ilgili verilerinizin yarışma kapsamında, jürinin değerlendirmesi sırasında işlenebileceğini kabul etmiş olursunuz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE TOPLANMASINDAKİ HUKUKİ SEBEP

Kişisel verileriniz;

 • https://www.izmir-smd.org.tr/ sitesinde bulunan yarışma başvuru formu,

 • https://www.izmir-smd.org.tr/ sitesine erişim sağladığınız cihazdan alınan veriler

aracılığı ile toplanabilmektedir.

İzmir Serbest Mimarlar Derneği tarafından gerçekleştirilen işleme faaliyeti KVKK‘nın 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmemek kaydı ile İzmir Serbest Mimarlar Derneği  meşru menfaatleri kapsamında zorunlu olması

sebeplerine dayanılarak gerçekleştirilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE AKTARILIYOR?

Kişisel verileriniz;

 • İzmir Serbest Mimarlar Derneği  yarışma süreçlerimizin hızlandırılması ve yarışma başvurunuzun etkin değerlendirilmesi amacı ile,

 • Yarışma süreçlerinin devam ettirilebilmesi amacı ile ifa yardımcılarımız ve iş ortaklarımız ile,

 • Düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve kuruluşlarına İzmir Serbest Mimarlar Derneği  haklarını kullanabilmesi ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacı ile,

gerekmesi ve talep edilmesi halinde, taleple sınırlı olmak kaydı ile KVKK‘nın 8. maddesi uyarınca ve yukarıda belirtilmiş KVKK‘nın 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen istisnalar dahilinde ve ayrıca gerekli olması halinde açık rızanıza başvurularak aktarılabilmektedir.

 1. İŞLEME KAPSAMINDA HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 1. a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 2. e) KVKK‘nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 4. g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin KVKK‘nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde ve KVKK‘nın 10. maddesindeki haklarınız kapsamında verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) İzmir Serbest Mimarlar Derneği ‘nden talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin imha ve/veya düzeltme talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha ve düzeltme talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ“‘de belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır ancak başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun tarafımız hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir.

Başvurunuz KVKK‘da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup İzmir Serbest Mimarlar Derneği sizden yalnızca başvurucu ile gerçek veri sahibinin eşleştirilebilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına bazı doğrulayıcı bilgiler talep edilecektir.

MERHABA-İzmir SMD Öğrenci Bitirme Projesi Ödülü 2023

SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

2023 MERHABA YARIŞMASI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ....

DEĞERLENDİRME SONUÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ....

SEÇİÇİ KURUL TUTANAĞI İÇİN TIKLAYINIZ....

MERHABA - İzmirSMD Öğrenci Bitirme Projesi Ödülleri 2023

SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

Merhaba-İzmirSMD Öğrenci Bitirme Projesi Ödülü 2023 seçici kurulu Murat Cellat, Ali Olgu Ceylan, Ali Hızıroğlu, Mete Keskin, Feride Önal, Ali Osman Öztürk, Dürrin Ulema katılımları ve Yağmur Kaya Yılmaz raportörlüğünde 4 Ağustos Cuma günü saat 11.00’de İzmir Serbest Mimarlar Derneği ofisinde toplandı.

İlk gündem maddesi olarak Seçici Kurul Başkanı’nın seçimi yapıldı. Dürrin Ulema oy birliği ile başkanlığa seçildi.

Raportör, yarışmaya 54 proje teslim edildiğini, 54 projede belirtilen kimlik bilgilerinin raportör tarafından gizlenerek, 02.08.2023 tarihinde bireysel çalışmalarını yapmak üzere raportörlük notlarıyla beraber Seçici Kurul ile dijital olarak paylaşıldığını belirtti.

Raportörlük notlarında yer alan ve şartnamede belirtilen esaslar dikkate alınarak,

 • 01 sıra numaralı proje İzmir kenti mimarlık okulları arasında bir yarışma olması sebebi ile Hacettepe Üniversitesi’nden katıldığı için değerlendirmeye alınmamıştır.

 • 07 sıra numaralı proje sahibi şartnamede belirtildiği gibi 2 adet A1 pafta yerine 5 adet pafta gönderdiği, 4. Paftasında proje sahibinin isminin yer alması ve başvuru belgelerinden biri olan başvuru formunu göndermemesi sebebiyle değerlendirmeye alınmamıştır.

 • 54 sıra numaralı proje yarışmanın son teslim tarihinden sonra 1 Ağustos saat 20.24’te teslim etmesi sebebiyle değerlendirmeye alınmamıştır.

 • Projelerini ikinci kez gönderen proje sahiplerine iki sıra numarası verilmiş fakat sonrasında projelerin aynı olduğu göz önünde bulundurulunca ikinci verilen sıra numaraları silinmiştir.04-15-38-41-42-49-51 sıra numaralı projeler değerlendirmeye alınmamıştır.

Bireysel incelemelerini tamamlamış olan Seçici Kurul, çalışmalarına değerlendirme kriterlerinin saptanmasıyla başladı. Yarışmaya farklı okullardan, farklı arazi ve program verileriyle hazırlanıldığı göz önüne alınarak, her projenin kendi ürettiği hedefler ve söylemler doğrultusunda değerlendirilmesine karar verilerek ve tüm projeler bu bakış açısıyla birlikte değerlendirmeye başlandı.

Değerlendirme çalışmalarına 04.08.2023 saat 20.30’da ara verilmiş ve 05.08.2023 tarihinde 10.30’da toplanarak rapor yazımına geçilmiştir.

 

Seçici Kurul ortak değerlendirme çalışmasında,

SEÇİCİ KURUL PROJE RAPORU

1. tur eleme: Bu aşamada jüri üyeleri projelerin ifade yetkinliklerini ve geliştirdikleri söylemleri tartışmıştır. Projeler, tasarım düzeyi ile anlatım dili ve bütünlüğü açısından değerlendirilmiş ve değerlendirme sonucunda;

05-09-16-22-25-27-28 sıra numaralı projeler oybirliğiyle olmak üzere toplam 7 adet proje elenmiştir.

02-03-06-08-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21-23-24-26-29-30-31-32-33-34-35-36-37-39-40-43-44-45-46-47-48-50-52-53 sıra numaralı projelerin bir üst tura geçmesine karar verilmiştir.

 

2.tur eleme: Ana tasarım kararları, proje alanının kent ve kentsel ölçek ile ilişkisi bağlamında değerlendirilmiştir.

06-13-17-18-19-21-23-29-30-34-36-39-40-43-45-50 sıra numaralı projeler oybirliğiyle olmak üzere toplam 16 adet proje elenmiştir.

02-03-08-10-11-12-14-20-24-26-31-32-33-35-37-44-46-47-48-52-53 sıra numaralı projelerin bir üst tura geçmesine karar verilmiştir.

 • 06 sıra numaralı projenin mevcut doku ile uyum arayışı olumlu bulunmakla birlikte plan çözümlerinin yeterince olgunlaşamaması eleştirilmiştir.

 • 13 sıra numaralı projenin vaziyet planı yerleşim kararları ve farklı işlevlerin birbirleri ile ilişkisi eleştirilmiştir.

 • 17 sıra numaralı projenin vaziyet planı kararları ve kentle kurduğu ilişki eleştirilmiş, önerilen program ile mimari tasarımın ilişkisi yetersiz bulunmuştur.

 • 18 sıra numaralı projenin maketi başarılı bulunmuş, vaziyet planında çevreyle kurduğu ilişkinin potansiyel barındırdığı düşünülmüş fakat mekan kurgusunun yeterince olgunlaşamaması eleştirilmiştir.

 • 19 sıra numaralı projenin program ile mimari tasarım arasındaki uyumsuzluk ve kıyı bölgesinde yoğun yapılaşma önermesi eleştirilmiştir.

 • 21 sıra numaralı projenin sürdürülebilirlik arayışları olumlu bulunmakla birlikte aynı modülün tekrarı ve vaziyet planı kararları eleştirilmiştir.

 • 23 sıra numaralı projenin sunum tekniği ve ifade dili olumlu bulunmakla birlikte mevcut doku ve arsa sınırı ile kurduğu ilişki, eski eser ile silüette kurduğu ilişki eleştirilmiştir.

 • 29 sıra numaralı projenin yapı giriş mekanının kamusal kullanıma bırakılması olumlu bulunmakla birlikte mekânsal kurgusunun yeterli düzeyde olgunlaşamaması ve program ile mimari tasarım arasındaki uyumsuzluk eleştirilmiştir.

 • 30 sıra numaralı projenin mimari mekânsal zenginlikler içermesi olumlu bulunmakla birlikte mevcut tarihi doku ve arsa sınırı ile kurduğu ilişki eleştirilmiştir.

 • 34 sıra numaralı projenin kütlelerin birbiriyle ve çevresiyle ilişkisi sorunlu bulunmuş, program ile mimari tasarımın arasındaki uyumsuzluk eleştirilmiştir.

 • 36 sıra numaralı projenin farklı ölçekler üzerine analiz yapılmasına rağmen bu analizlerin mekanlara yansıması eleştirilmiş, oluşturduğu açık alanlar tanımsız bulunmuştur.

 • 39 sıra numaralı projenin çevresiyle ilişkisi bağlamında ana yaklaşım kararları ve mimari mekan çözümlerinin yeterince olgunlaşamaması eleştirilmiştir.

 • 40 sıra numaralı projenin ana yaklaşım kararları, çevresiyle kurduğu ilişkinin ve mimari mekan çözümlerinin yeterince olgunlaşamaması eleştirilmiştir.

 • 43 sıra numaralı projenin kent bağlamı ile yeterli ilişki kuramaması, program önerilerinin mekânsal karşılık bulamaması eleştirilmiştir.

 • 45 sıra numaralı projedeki kamusal boşluk yaratma çabası olumlu bulunmakla birlikte, kentsel silüet ve dolu boş oranlarının olgunlaşamaması ve ölçek olarak bağlamla kurduğu ilişki eleştirilmiştir.

 • 50 sıra numaralı projenin kütlelerinin parçalanarak mevcut tarihi dokuya uyum çabası olumlu bulunmakla birlikte mevcut eski esere olan olumsuz müdahaleler eleştirilmiştir.

 

3.tur eleme:

08-10-12-14-20-24-26-33-35-37-48 sıra numaralı projeler olmak üzere toplam 11 adet proje elenmiştir.

02-03-11-31-32-44-46-47-52-53 sıra numaralı projelerin bir üst tura geçmesine karar verilmiştir.

 • 08 sıra numaralı projenin kıyı ve konut dokusu arasında bir köprü oluşturma fikri olumlu bulunmakla birlikte içinde bulunduğu park ile üst ölçekte yeterince güçlü bir ilişki kurulamamıştır. Yapının mevcut doku ile entegre olma çabası olumlu bulunmakla birlikte yapıda ve önerilen köprüdeki mekânsal ve yapısal çözümsüzlükleri eleştirilmiştir ve oy birliği ile elenmiştir.

 • 10 sıra numaralı projenin toplumsal bir soruna odaklanarak konu ile ilgili bir çözüm üretmeye yönelik çabası ve bakış açısı takdirle karşılanmış olmasına rağmen tasarım yaklaşımının mekânsal karşılığını ifade etmekte yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır. 5-2 oyla elenmiştir. (Karşı oy F.Ö , A.H)

 • 12 sıra numaralı projenin vaziyet planı tasarım kararları, sanat yolu vasıtası ile açık hava tiyatrosuyla kurulan ilişki olumlu bulunmakla birlikte park içinde tasarlanan sert zemin yüzeyi ölçeksiz bulunmuştur. Kütle oranları, yapısal zorlamalar ve plan çözümleri eleştirilmiştir.6-1 oyla elenmiştir. (Karşı oy M.K.)

 • 14 sıra numaralı projenin sahil şeridinin devamlılığını sağlarken oluşturulan mekân örgüsü ile üç boyutlu bir deniz-kıyı deneyimi sunması başarılı bulunmuştur. Program zenginliği ile kente yeni bir yaşam merkezi oluşturma çabası olumlu bulunmuştur. Mimari ifadenin yoğunluğu eleştirilmiştir. 5-2 oyla elenmiştir. (Karşı oy A.O.C , M.K)

 • 20 sıra numaralı projenin strüktürel yaklaşımdaki açık ve kapalı mekan kullanım senaryoları olumlu bulunmuş, arazi üzerindeki rastlantısal yer seçimi eleştirilmiştir. Oy birliğiyle elenmiştir.

 • 24 sıra numaralı projenin vaziyet planı kararları, açık hava tiyatrosuyla kurduğu ilişki ve açık alan düzenlemeleri olumlu bulunmuştur. Hareketli ve bölünebilir depo fikri yeterince geliştirilmemiş ve mekânsal çözümlerle ilişkisi olumsuz bulunmuştur. Plan kurgusu içe dönük bulunmakla birlikte yeterince olgunlaşmadığı düşünülmüştür.6-1 oyla elenmiştir. (Karşı oy M.K)

 • 26 sıra numaralı projenin vaziyet ana kararları, parka yüklenen işlevler, deniz ile kurulan kuvvetli ilişki olumlu bulunmuştur. Yapılaşılan alan içinde boşaltmalar ve geri çekilmeler ile sağlanan kamusal alanlar da çevre ile uyumlu ilişki kurmasını sağlamıştır. Ancak fonksiyon ve mekanların çözümünde belirli bir kısıtlayıcı şemanın içinde kalınması anlamlandırılamamış ve yapı kabuğunun zorlayıcı ve tekdüze tekrarı jüri tarafından eleştirilmiştir. 6-1 oyla elenmiştir. (Karşı oy M.K)

 • 33 sıra numaralı projenin mimari yaklaşımı, net ve kararlı planlama ve bütüncül bir mimari dil arayışı nedeniyle olumlu eleştiriler almıştır. Projenin kendi içerisinde kullandığı dilin yanı sıra içerisinde bulundurduğu potansiyele, farklı ölçeklerdeki kullanıcı deneyimlerine dair derinleşememesi eleştirilmiş. 6-1 oyla elenmiştir. (Karşı oy A.H)

 • 35 sıra numaralı projenin seçilen afet teması konusunda toplumu bilinçlendirmek için birtakım arayışlar içinde olması, bu konuda düşünsel bir altyapı kurulmaya çalışılması olumlu bulunmuştur. Körfezin tüm kentin görebildiği bir sahne olarak ele alınması fikri olumlu bulunmakla birlikte özellikle kentlinin tasarıma ulaşımı ve bilinçlenme faaliyetinin tüm cepheyi kaplayan bir ekran üzerinden düşünülmesi eleştirilmiştir. Mimari program, yoğunluk ve çeşitlilik açısından yetersiz bulunmuştur. 6-1 oyla elenmiştir. (Karşı oy F.Ö)

 • 37 sıra numaralı projenin vaziyet planı ana kararları, kuvvetli fikirsel altyapı, kütle ve arazinin etkileşimleri olumlu bulunmuştur. Ancak içinde barındırdığı işlevlerin kullanım şekli ile yapısal öğelerin etkileşimi eleştirilmiş, biçimsel zorlamanın proje üzerine olumsuz etkisi vurgulanmıştır.4-3 oyla elenmiştir. (Karşı oy D.U, A.O.C, A.H)

 • 48 sıra numaralı projenin vaziyet planındaki alan kullanımı ve yakın çevresiyle tasarladığı platform üzerinden kurmaya çalıştığı ilişki olumlu bulunmuştur. Zeminde tasarlanan açık alanlar olumlu bulunmakla birlikte, kapalı alanların zemin ve tasarlanan platform düzlemi ile yeterince kamusal ve güçlü bir ilişki kurulamamış olması, plan çözümlerinin yeterince olgunlaşamaması ve özellikle konut plan çözümleri eleştirilmiştir. 4-3 oyla elenmiştir. (Karşı oy M.K, A.H., A.O.C)

4. tur eleme:

03-11-31-44-46-47-52 sıra numaralı projeler sergilemeye,

02-32-53 sıra numaralı projeler eşdeğer ödüle layık görülmüştür.

 

Sergileme:

 • 03 sıra numaralı proje alanı içerisindeki yerleşim kararları ve çeper ilişkilerine dair gayreti fark edilmiş olmakla birlikte, kullandığı stratejinin yeterince projeye yansıyamaması eleştirilmiştir. Projenin yapısal yaklaşım ve çözümlere dair geliştirdiği titizlik, mimarisini hem bulunduğu iklimsel bağlama uygun hem de strüktürel ve malzeme tercihleri anlamında bütüncül bir yaklaşım ile harmanlamış olması olumlu bulunmuştur. Sergileme ödülü almasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 • 11 sıra numaralı projenin üst ölçek analizler ve yakın çevre okumaları olumlu bulunmuştur. Açık alanların vaziyet planı ölçeğinde bütüncül ele alınması sanat parkı ve açık hava tiyatrosu ile kurulan kamusal ilişki olumlu bulunmuştur. Plan çözümleri ve kütle plastiği olumlu bulunmakla birlikte tasarım alanını çevreleyen platform-saçağın üçüncü boyutta mekânsal zenginlik yaratamaması, zemin ile güçlü kamusal ilişki kuramaması ve bazı noktalarda ölçeksiz hale gelmesi, kapalı alanlarda yaratılan kamusal mekanların niteliği olumlu bulunmakla birlikte açık alanlarla güçlü ilişki kuramaması eleştirilmiştir. Sergileme ödülü almasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 • 31 sıra numaralı proje alanın bütüncül olarak ele alınması, parçalı program önerisi, yapı kitlelerinin açık- kapalı alanlar ile kurduğu bağ ve geliştirilmiş olan sunum dili olumlu bulunmuştur. Yapı bloklarının ölçeği, yakınlık ilişkisi ve tektoniği eleştirilmiştir. Sergileme ödülü almasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 • 44 sıra numaralı proje Sevgi yolundaki yaşamı, atıl kalmış konut dokusu içine alırken, mevcut tescilli yapıları da dikkate alarak yeni bir yaşam alanı oluşturması olumlu bulunmuştur. İnsan ölçeğini yakalayan mimari organizasyonu da başarılı bulunmuştur. Sergileme ödülü almasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 • 46 sıra numaralı proje kentsel aralık ve kamusal boşluk fikri olumlu bulunmakla beraber mevcut yapı silüeti ile kurulan ilişkideki ölçeksizlik ve mekân organizasyonu eleştirilmiştir. Sergileme ödülü almasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 • 47 sıra numaralı proje yapının deniz, liman ve çevresi ile kurduğu olumlu ilişki ile yapısal elemanların fonksiyon şeması içindeki yeri olumlu bulunmuştur. Bağlam ile fikirsel altyapının uyumu ve projenin bütüncül yaklaşımının sunumu takdir toplamıştır. Ancak yapısal öğelerin bazılarının fonksiyonu olumsuz etkileyerek projenin genel kararlarını zayıflatması ve anlatım dilindeki ve teknik çizimdeki ifadedeki eksiklikler eleştirilmiştir. Sergileme ödülü almasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 • 52 sıra numaralı proje mevcut bir kentsel doku içinde önemli bir yaya aksını canlandırmaya yönelik tasarım kurgusu ve yaklaşımı övgüye değer bulunmuştur. Tasarım alanında yer alan tescilli yapıların korunarak öncelikle çocuklar ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel kullanımlı yeni tasarım önerisi başarılı bulunmakla birlikte mimari ifade biçiminin tasarımı anlatmakta eksik kaldığı sonucuna varılmıştır. Sergileme ödülü almasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Eşdeğer Ödül:

 • 2.sıra numaralı proje, kentsel bir bölgenin otoyol ve metro ile iki parçaya bölmüş olduğu tasarım alanının bütünleştirici konsepti üzerine kurgulanmıştır. Dikey tarım çiftçilerinin kullanıcı grubu olarak seçildiği tasarımda iş, yaşam ve kamusal alanları bütünleştirmeye yönelik tasarım yaklaşımı ve bu yaklaşımın mekânsal karşılığı ve ifade biçimi başarılı bulunmuştur. Eşdeğer ödülü almasına 4-3 oy ile karar verilmiştir. (Karşı oy M.K , A.O.C, M.C)

 • 32 sıra numaralı proje, çeşitlilik içeren analiz ve araştırmalarıyla desteklediği çalışmasının ortaya koyduğu stratejiyi ifade eden görseller ve grafiklerle desteklenmesi olumlu bulunmuştur. Stratejisini bir ekosistem oluşturmak üzere tanımlayarak projenin ileriye dönük olarak gelişebilir, değişebilir bir yaklaşımı tasarımının parçası olarak yansıtabilmesi, kamusal bir alanda yerleşke olarak düşünülen projenin mekânsal olarak zengin, geçirgen bir yapısı olması da olumlu bulunmuştur. Eşdeğer ödülü almasına 5-2 oy ile karar verilmiştir. (Karşı oy M.C , A.O.Ö)

 • 53 sıra numaralı proje, çevresindeki ulaşım sorunlarını dikkate alarak yaya öncelikli yaratıcı mimari çözümler geliştirmesi ve Yahya Paşa Yalısı’nda öneri yaşantı getirmesi olumlu bulunmuştur. Kütle organizasyonu, mimari dil ve projenin maket ile anlatımı başarılı bulunmuştur. Eşdeğer ödülü almasına 6-1 oy ile karar verilmiştir. (Karşı oy D.U )

Rapor yazımının tamamlanmasından sonra kimlik tespitine geçildi. Buna göre;

 

KİMLİK TESPİTİ

Sergileme

03 sıra numaralı – 13960 rumuzla katılan proje sahibi Beyza Nur Ercan – Dokuz Eylül Üniversitesi

11 sıra numaralı – 83517 rumuzla katılan proje sahibi Dilara Duran – Dokuz Eylül Üniversitesi

31 sıra numaralı – 85731 rumuzla katılan proje sahibi Mikail Yaşar – Dokuz Eylül Üniversitesi

44 sıra numaralı – 79352 rumuzla katılan proje sahibi Mert Gündoğdu – Dokuz Eylül Üniversitesi

46 sıra numaralı – 25194 rumuzla katılan proje sahibi Miray Dindar – Dokuz Eylül Üniversitesi

47 sıra numaralı – 17235 rumuzla katılan proje sahibi Fatma Nur Koyuncu–İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

52 sıra numaralı – 48356 rumuzla katılan proje sahibi Mustafa Esat Alkaya –Dokuz Eylül Üniversitesi

 

Eşdeğer Ödül

02 sıra numaralı – 73209 rumuzla katılan proje sahibi Ceyda Coşar – İzmir Ekonomi Üniversitesi

32 sıra numaralı – 04972 rumuzla katılan proje sahibi Ebubekir Kaba - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

53 sıra numaralı – 35091 rumuzla katılan proje sahibi Bayram Altındağ – Dokuz Eylül Üniversitesi

Seçici Kurul çalışmasını saat: 13.00 sonlandırdı.

 

Başkan

Dürrin Ulema

 

Üye ALİ HIZIROĞLU

Üye ALİ OLGU CEYLAN

Üye FERİDE ÖNAL

Üye MURAT CELLAT

 

Üye ALİ OSMAN ÖZTÜRK

Üye METE KESKİN

Projelerinizi ve taranıp gönderilmesi gereken diğer belgelerinizi Wetransfer yoluyla izmirsmd@gmail.com adresine gönderdikten sonra 0 533 916 30 92 no'lu telefondan arayıp projenizi yolladığınızı bildirmeniz önerilir.